Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada

Školská rada

Školská rada je ustanovena dle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáku a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Školskou radu zastupují:

            Ing. Adéla Palíšková (člen školské rady za zřizovatele) předseda školské rady

            Antonín Bartošík (člen školské rady za zřizovatele)

            Kateřina Handlová (člen školské rady za pedagogické pracovníky MŠ)

            Kateřina Kaštilová (člen školské rady za pedagogické pracovníky ZŠ)

            Alena Kolářová (člen školské rady za zákonné zástupce ZŠ)

            Martina Fialková (člen školské rady za zákonné zástupce MŠ)

Školská rada je orgán, který se podílí na správě školy, její funkční období jsou 3 roky a schází se nejméně 2x za rok.

Školská rada:

            vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečnění,

            schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

            schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

            schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

            podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

            projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

            projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

            podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

            podává návrh na odvolání ředitele,

            podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.